Direct boeken

Algemene Voorwaarden SUP & SURF Nijmegen en HOP & GO Nijmegen

SUP & SURF en HOP & GO Nijmegen betreffen handelsnamen van Brabant Evenementen Groep B.V., welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74077287.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze worden toegepast, worden verstaan onder:
1.1 SUP & SURF Nijmegen (hierna: SUP & SURF): bedrijf welke zorgt draagt voor (niet) begeleide recreatieve activiteiten en het geven van instructies ten aanzien van deze activiteiten alsmede de (ver)huur van aanverwante materialen.
1.2 HOP & GO Nijmegen (hierna: HOP & GO): bedrijf welke zorgt draagt voor (niet) begeleide recreatieve activiteiten en het geven van instructies ten aanzien van deze activiteiten alsmede de (ver)huur van aanverwante materialen.
1.3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst in de meest ruime zin van het woord die tussen SUP & SURF/HOP & GO en Deelnemer tot stand komt alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
1.4. Activiteit: Een door SUP & SURF/ HOP & GO verzorgde of georganiseerd evenement, les of vervoer zoals vermeld op de website en/of benoemd in de overeenkomst.
1.5 Deelnemer: Het bedrijf of natuurlijk persoon die een Overeenkomst sluit met SUP & SURF/ HOP & GO om materiaal te (ver)huren, kopen, repareren en/of deel te nemen aan een (begeleide) activiteit.
1.6 Participant: Alle personen die materiaal huren en/of deelnemen aan een (begeleide) Activiteit op grond van de
Overeenkomst die is gesloten tussen SUP & SURF/ HOP & GO en Deelnemer, op basis van aanmelding door Deelnemer en zulks voor rekening van Deelnemer.
1.7 Huur: Het huren van spullen ten aanzien van de Activiteit door Deelnemer (en Participant), welke door SUP &
SURF/ HOP & GO ter beschikking worden gesteld aan Deelnemer (en Participant) voor een vooraf overeengekomen periode tegen betaling door Deelnemer. Wanneer Deelnemer bij HOP & GO een E-Chopper huurt zijn aansluitend de aanvullende bepalingen in artikel 13 van toepassing op de Overeenkomst tussen Deelnemer en HOP & GO.
1.8. Wanneer sprake is van een Overeenkomst of het bepaalde in artikel 2.1 op grond waarvan door SUP & SURF/ HOP & GO reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer of op grond waarvan SUP & SURF/ HOP & GO zaken levert dan wel dient te leveren aan Deelnemer zijn de aanvullende bepalingen van artikel 14,15,16 en 17 van toepassing op de Overeenkomst tussen Deelnemer en SUP & SURF/ HOP & GO.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en leveringen door SUP & SURF/ HOP & GO met Deelnemer gedaan en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen, verrichte werkzaamheden en rechtshandelingen van SUP & SURF/ HOP & GO en Deelnemer ter zake.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op alle overeenkomsten en het bepaalde in artikel 2.1., en gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van Deelnemer en/of andere (derde) partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/ of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst dan wel het bepaalde in artikel 2.1. Indien SUP & SURF/ HOP & GO schriftelijk akkoord is gegaan met enige afwijkingen dan wel aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden dan heeft Deelnemer niet het recht zich hier bij andere Overeenkomsten en het bepaalde in artikel 2.1 op deze wijzigingen te beroepen dan wel de toepassing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SUP & SURF/ HOP & GO toe te passen.

2.4 SUP & SURF/ HOP & GO heeft het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Indien er enige wijzigingen dan wel aanvullingen plaatsvinden zal SUP & SURF/ HOP & GO Deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
2.5 Wanneer Deelnemer eigen en/of andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn deze niet bindend voor SUP & SURF/ HOP & GO en worden zij expliciet van de hand gewezen, voor zover deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden. Er zal geen overeenkomst tot stand komen indien Deelnemer diens eigen en/of andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1.De Overeenkomst tussen Deelnemer en SUP & SURF/ HOP & GO kan op de volgende drie manieren tot stand komen.
3.1.1 Deelnemer stuurt een verzoek aan SUP & SURF/ HOP & GO voor een voor (niet) begeleide recreatieve Activiteit en/of (ver)Huur van aanverwante materialen, waarna SUP & SURF/ HOP & GO een offerte of aanbieding en deze Algemene Voorwaarden aan Deelnemer stuurt welke offerte of aanbieding ondertekend geretourneerd dient te worden gestuurd aan SUP & SURF/ HOP & GO door Deelnemer. Alle door SUP & SURF/ HOP & GO gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft SUP & SURF/ HOP & GO het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Nadat SUP & SURF/ HOP & GO van Deelnemer een bevestigde offerte of boeking heeft ontvangen, ontvangt Deelnemer een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. Vanaf het moment dat SUP & SURF/ HOP & GO met een bevestigde offerte of aanbieding aan de slag gaat zal worden geacht dat de overeenkomst onder de specifieke voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen tot stand is gekomen en zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden, welke verder worden besproken in artikel 7.
3.1.2 Deelnemer doet direct een boeking via de website en/of contactformulier, waarbij deze Algemene Voorwaarden digitaal ter hand worden gesteld en zijn te downloaden via de website, waarop Deelnemer akkoord geeft en de overeenkomst tot stand is gekomen. Vanaf het moment dat SUP & SURF/ HOP & GO met een bevestigde boeking aan de slag gaat zal worden geacht dat de overeenkomst onder de specifieke voorwaarden zoals in de boeking en deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen tot stand is gekomen en zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden, welke verder worden besproken in artikel 7.
3.1.3 Deelnemer sluit op locatie van SUP & SURF/ HOP & GO een overeenkomst met SUP & SURF/ HOP & GO. Deelnemer wordt een Overeenkomst voorgelegd, waarbij deze Algemene Voorwaarden ter hand worden gesteld. Wanneer Deelnemer de overeenkomst ondertekend en zich akkoord verklaard met deze Algemene Voorwaarden komt de overeenkomst tot stand. Vanaf het moment dat SUP & SURF met de ondertekende Overeenkomst aan de slag gaat zal worden geacht dat de overeenkomst onder de specifieke voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen tot stand is gekomen en zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden, welke verder worden besproken in artikel 7.
3.2. Deelnemer die namens of ten behoeve van Participant een Overeenkomst aangaat met SUP & SURF/ HOP & GO is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.3. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien een offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien Deelnemer een gedeelte van de Overeenkomst akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.4 SUP & SURF/ HOP & GO is gerechtigd verzoeken als beschreven in artikel 3.1.1 en artikel 3.1.3 en boekingen als beschreven in artikel 3.1.2 tot het aangaan van Overeenkomsten met Deelnemer zonder van opgaaf van redenen aan Deelnemer te weigeren.

Artikel 4. Rechten en plichten SUP & SURF

4.1. SUP & SURF/ HOP & GO zal elke overeenkomst naar haar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht.
4.2. SUP & SURF/ HOP & GO zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
4.3. De uitvoering van de Overeenkomst gebeurt op basis van het op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en is mogelijk afhankelijk van prestaties van derden dan wel afhankelijk van de door derden verstrekte gegevens aan SUP & SURF/ HOP & GO.

Artikel 5. Rechten en plichten Deelnemer (en Participant)

5.1. Deelnemer (en Participant) dient alle informatie te verstrekken aan SUP & SURF/ HOP & GO die nodig is voor een correcte uitvoering van een Activiteit/Huur. Deze informatie bevat, maar is niet beperkt tot:
a. Deelnemer (en Participant) verklaart dat hij in goede gezondheid verkeerd;
b. Deelnemer (en Participant) verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik hiervan is verboden gedurende de Activiteit/Huur;

c. Deelnemer (en Participant) verklaart niet zwanger te zijn gedurende de Activiteit/Huur.
d. Voor overeenkomsten met SUP & SURF verklaart Deelnemer (en Participant) vooraf en zo nodig tijdens de Activiteit dat hij (en Participant) over een zwemdiploma beschikt, dan wel dat hij beschikt over een goede zwemvaardigheid;
5.2. Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal van SUP & SURF/ HOP & GO en Deelnemer verklaart hiermee dat hij (en Participant) deze zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door SUP & SURF/ HOP & GO verschafte bedieningsvoorschriften en door SUP & SURF/ HOP & GO gegeven aanwijzingen.
5.3 Voor overeenkomsten met SUP & SURF/ HOP & GO is Deelnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade, verlies of het tenietgaan van gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken. Alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/ of met deze zaken door Deelnemer en/of Participant).

5.4 De door SUP & SURF/ HOP & GO beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Activiteit/Huur dienen door Deelnemer (en Participant van de Activiteit/Huur) na afloop van de Activiteit/Huur in dezelfde goede technische en uiterlijke staat te worden geretourneerd. Het moment van teruggave is het moment waarop SUP & SURF/ HOP & GO al het gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen én SUP & SURF/ HOP & GO de gelegenheid heeft gehad om het gehuurde dan wel de ter beschikking gestelde zaken te controleren.

5.5 Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade aan het gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken van SUP & SURF/ HOP & GO. Deelnemer zal als de schade en/ of waarde van het (ontbrekende) deel – zoals alsdan door SUP & SURF/ HOP & GO in rekening gebracht – aan SUP & SURF/ HOP & GO betalen. Voor overeenkomsten tussen Deelnemer en SUP & SURF brengt SUP & SURF bij Deelnemer forfaitair € 75,- in rekening bij het kwijtraken van een peddel of schade aan een peddel door Deelnemer en/of Participant, zonder dat SUP & SURF gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van SUP & SURF om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag overtreft.

5.6 Het is Deelnemer en Participant niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/ of deze zaken te beschilderen en/ of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUP & SURF/ HOP & GO. Indien Deelnemer en/of Participant hetgeen in de vorige volzin overtreedt zal Deelnemer al de kosten die gemoeid zijn met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand vergoeden aan SUP & SURF/ HOP & GO.

5.7. SUP & SURF/ HOP & GO reserveert materiaal voor Deelnemer (en Participant) op basis van het door Deelnemer aangegeven aantal personen. Dit materiaal kan SUP & SURF/ HOP & GO die dag niet meer verhuren aan andere mensen, daarom ontvangt Deelnemer op basis van dit aantal een factuur. Zijn er uiteindelijk op de dag van het uitje minder personen dan wordt dit niet meer verrekend en komen de kosten geheel voor Deelnemer.
5.8 Het is Deelnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUP & SURF/ HOP & GO. Indien Deelnemer handelt in strijd met de vorige volzin maakt SUP & SURF/ HOP & GO zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een direct opeisbare boete van EURO 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per overtreding en € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met een maximum van EURO 100.000,00 (zegge honderdduizend euro), zonder dat SUP & SURF/ HOP & GO gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van SUP & SURF/ HOP & GO om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.
5.9. Deelnemer en Participant zullen ten alle tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. Deelnemer en Participant respecteren de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. Het is Deelnemer en Participant behoudens schriftelijke toestemming van SUP & SURF verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.
5.10 Deelnemer is verplicht alle in dit artikel genoemde plichten eveneens aan Participant te overleggen dan wel (mondeling/schriftelijk) te mededelen en zich ervan te vergewissen dat Participant deze verplichtingen begrijpt en deze zal naleven, zulks voor verantwoordelijk van Deelnemer.

Artikel 6. Risico, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

6.1. SUP & SURF/ HOP & GO kan niet aansprakelijk worden gesteld door Deelnemer (en Participant) voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de Activiteit/Huur aan Deelnemer en/of Participant.
6.2. De deelname aan een door SUP & SURF/ HOP & GO georganiseerde Activiteit/Huur geschiedt op eigen risico van Deelnemer (en Participant). Wanneer een overeenkomst door Deelnemer met SUP & SURF/ HOP & GO wordt aangegaan accepteert Deelnemer (en Participant), zijn/haar eigen risico.

6.3. Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij de Deelnemer (en Participant). Deelnemer vrijwaart SUP & SURF/ HOP & GO volledig voor (im)materiële schade aan derden, waarvoor SUP & SURF/ HOP & GO aansprakelijk wordt gesteld en zal de vergoedingen voldoen aan deze derden dan wel SUP & SURF/ HOP & GO schadeloos stellen en de aansprakelijkheid op zich nemen.
6.4. Indien SUP & SURF/ HOP & GO voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Deelnemer en/of Participant geleden schade wettelijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal met de uitvoering van de overeenkomst aan Deelnemer in rekening gebrachte en betaalde bedragen of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van SUP & SURF/ HOP & GO uit te keren totaal.
6.5. Nalatigheid aan de zijde van Deelnemer en/of Participant (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van SUP & SURF/ HOP & GO), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Deelnemer aangaande informatie waarvan Deelnemer en/of Participant redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij SUP & SURF/ HOP & GO daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van SUP & SURF/ HOP & GO uit.
6.6. SUP & SURF/ HOP & GO kan door de Deelnemer en/of Participant op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.
6.7. Bij een Activiteit op locatie is Deelnemer (en Participant) verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van SUP & SURF/ HOP & GO. Indien een leidinggevende van SUP & SURF/ HOP & GO constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd de schade te vorderen bij Deelnemer die zij heeft geleden dan wel annuleringskosten te vorderen met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst.

Artikel 7. Annulering

7.1. Annulering door Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een annulering wanneer deze door Deelnemer getekend is en in het bezit is van SUP & SURF/ HOP & GO. Bij uitstel of annulering door Deelnemer zullen de volgende kosten aan Deelnemer worden doorberekend:
a. In het geval van annulering tot 1 week voor aanvang van de Activiteit/Huur: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
b. In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van de Activiteit/Huur: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

c. In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit/Huur: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
d. In het geval van annulering op de datum van de Activiteit/Huur: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
7.2. Indien Deelnemer de Activiteit/Huur uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met SUP & SURF/ HOP & GO een nieuwe datum wordt vastgesteld en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventueel gemaakte extra kosten.
7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer is vertraagd dan heeft SUP & SURF/ HOP & GO het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uur prijs aan Deelnemer in rekening te brengen of de Activiteit/Huur in te korten zonder dat dit Deelnemer het recht geeft op enige restitutie of korting.
7.4. Annulering door SUP & SURF/ HOP & GO maakt SUP & SURF/ HOP & GO jegens de Deelnemer op generlei wijze schadeplichtig. Zodra SUP & SURF/ HOP & GO ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Huur geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is SUP & SURF/ HOP & GO gehouden de Deelnemer daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval dat Deelnemer van deze alternatieve Activiteit/Huur afziet dan is SUP & SURF/ HOP & GO gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Deelnemer terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee Deelnemer akkoord is gegaan.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding tegenover Deelnemer gehouden te zijn.
8.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SUP & SURF/ HOP & GO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SUP & SURF/ HOP & GO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder begrepen is onder meer: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden.

8.3 Een beroep op overmacht kan door SUP & SURF/ HOP & GO ook nog worden gedaan nadat SUP & SURF/ HOP & GO in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
8.4 Aansluitend is SUP & SURF/ HOP & GO niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting, indien SUP & SURF/ HOP & GO daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dat geval is SUP & SURF/ HOP & GO bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren en een andere datum en tijd aan de Deelnemer voor te stellen.

Artikel 9. Betaling

9.1. Nadat de Activiteit/Huur heeft plaatsgevonden verstuurt SUP & SURF/ HOP & GO een factuur aan Deelnemer. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
9.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Deelnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, welke forfaitair is bepaald op tenminste 8% van het factuurbedrag voor bedrijven dan wel de geldende wettelijke rente, welke forfaitair is bepaald op tenminste 2 % van het factuurbedrag.
9.3 Na afloop van deze herinnering verkeert Deelnemer van rechtswege in verzuim en is hij verplicht om de daardoor ontstane buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten volledig te vergoeden, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend naar ofwel de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit ofwel het Rapport Voor-werk II.

Artikel 10. Verzuim en ontbinding

10.1 Indien Deelnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met SUP & SURF/ HOP & GO gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Deelnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten

en/ of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SUP & SURF/ HOP & GO tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de SUP & SURF/ HOP & GO verder toekomende rechten.
10.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Deelnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Deelnemer dan wel – indien Deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Deelnemer zullen alle Overeenkomsten met Deelnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij SUP & SURF/ HOP & GO Deelnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen in welk geval SUP & SURF/ HOP & GO zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de SUP & SURF/ HOP & GO verder toekomende rechten.
10.3 SUP & SURF/ HOP & GO heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Deelnemer sprake is van blijvende overmacht. De Deelnemer zal alsdan alle door SUP & SURF/ HOP & GO gemaakte en nog te maken kosten aan SUP & SURF/ HOP & GO vergoeden.
10.4 In elk van de leden 1, 2, 3 en 4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van SUP & SURF/ HOP & GO op Deelnemer onmiddellijk opeisbaar en is Deelnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft SUP & SURF/ HOP & GO het recht om de terreinen en gebouwen van Deelnemer te betreden teneinde die zaken in bezit te nemen.

Artikel 11. Copyright en Portretrecht

11.1. Bij deelname aan een door SUP & SURF/ HOP & GO georganiseerde Activiteit/Huur wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien Deelnemer (of Participant van een Activiteit/Huur) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden aan SUP & SURF/ HOP & GO.
11.2. SUP & SURF/ HOP & GO behoudt zich het recht voor foto’s van de Activiteit/Huur te mogen plaatsen op hun website en/of social media accounts.
11.3. Van alle ten behoeve van Deelnemer vervaardigde producten, geleverde diensten etc. houdt SUP & SURF/ HOP & GO de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van SUP & SURF/ HOP & GO is ten strengste verboden, tenzij SUP & SURF/ HOP & GO hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door SUP & SURF/ HOP & GO ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

11.4. Indien Deelnemer zich niet aan het onder het in het vorige lid gestelde houdt, maakt SUP & SURF/ HOP & GO zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een direct opeisbare boete van EURO 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per overtreding en € 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met een maximum van EURO 100.000,00 (zegge honderdduizend euro), zonder dat SUP & SURF/ HOP & GO gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van SUP & SURF/ HOP & GO om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden alsmede op al hetgeen is vernoemd in artikel 2 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het staat SUP & SURF/ HOP & GO vrij daarvan af te wijken en te opteren voor het recht van het land waarin Deelnemer gevestigd is, dan wel het Europees Recht. Verder mag SUP & SURF/ HOP & GO zich evenzo beroepen op het bepaalde in het Weens Koopverdrag. Dit alles zonder dat Deelnemer daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld.

12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nijmegen. Met dien verstande dat SUP & SURF/ HOP & GO het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Deelnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
12.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de onderliggende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of ongeldig en/of onafdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen enkele consequentie voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
12.4. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst of enig onderdeel van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige deel van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat bepalingen in het deel waarop geen beroep kan worden gedaan geacht worden te zijn aangepast zodanig dat daarop een beroep kan worden gedaan, waarbij de bedoeling van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling of het oorspronkelijke onderdeel zoveel mogelijk in stand blijft.

Artikel 13. Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomst tussen HOP & GO en Deelnemer inzake Huur E-Chopper

13.1. Wanneer Deelnemer ter uitvoering van de overeenkomst met HOP & GO een E-Chopper huurt, wordt deze alleen verstrekt aan Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar (of ouder) heeft bereikt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs, geldig brommerbewijs en/of autorijbewijs én een ingevuld en ondertekend formulier. Voor het geldig brommerbewijs en/of autorijbewijs geldt dat Deelnemer minimaal 1 jaar in bezit dient te zijn van het voor het E-chopper geldende rijbewijs en geen ontzegging van de rijbevoegdheid heeft of heeft gehad in de laatste 5 jaar. Het voorgaande zal worden gecontroleerd door HOP & GO voorafgaand aan de verhuur. Indien Deelnemer hier niet aan voldoet zal Deelnemer geen E-Chopper kunnen huren bij HOP & GO. Aansluitend zal iedere Deelnemer zowel theoretisch als praktisch worden geïnstrueerd voorafgaand aan de verhuur en dient Deelnemer vóór de verhuur aan te tonen voldoende behendigheid/vaardigheid met de E-Chopper te bezitten. Indien HOP & GO constateert – naar eigen inzicht – dat Deelnemer niet voldoende behendigheid/vaardigheid bezit voor het besturen van een E-Chopper dan wel de instructies niet of niet voldoende zal (kunnen) volgen, zal Deelnemer geen E-Chopper kunnen huren bij HOP & GO. Indien HOP & GO besluit met inachtneming van het voorgaande in dit lid dat Deelnemer geen gebruik kan maken van de E-Chopper is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd de direct daarmee samenhangende Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SUP & SURF/ HOP & GO tot enige schadevergoeding is gehouden jegens Deelnemer(s) en onverminderd de SUP & SURF/ HOP & GO verder toekomende rechten.

13.2 HOP & GO zal de E-Chopper alleen en uitsluitend toewijzen aan Deelnemer voor de service van een individueel gebruik en/of rondleiding en/of begeleid gebruik, waarbij het Deelnemer verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren. Deelnemer wordt voorafgaand aan de verhuur geïnformeerd over de geadviseerde routes en fietspaden.Het onjuiste gebruik van een E-Chopper en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van Deelnemer die onderhevig is aan de Overeenkomst met HOP & GO. HOP & GO is in samenhang met het bepaalde in artikel 6 vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die Deelnemer tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

13.3 Met inachtneming en toepassing van artikel 5.8 is het Deelnemer verboden de E-chopper waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasenten gunste van derden, waarbij de HOP & GO het recht heeft om dit contract te beëindigen onverminderd het recht van HOP & GO om de boete zoals omschreven in artikel 5.8 te vorderen.
13.4. HOP & GO is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan Deelnemer die geautoriseerd is door het inhuren van deze service, in aansluiting op het bepaalde in artikel 6.

13.5. De E-chopper worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd door HOP & GO voor gebruik door Deelnemer, zodat Deelnemer de verplichting heeft om de E-Chopper in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd zoals verder bepaald in artikel 5.4. De E-Chopper wordt door HOP & GO geleverd voor huur aan Deelnemer inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.
13.6. Deelnemer betaalt bij het aangaan van de Overeenkomst met HOP & GO een borg middels cash of creditcard, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig zoals bepaald in artikel 5.4 en 13.5. HOP & GO is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen aan Deelnemer.

13.7. In aanvulling op artikel 5.5. wordt eventueel ontstane schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan de E-Chopper door Deelnemer verrekend met de borgtocht van de Overeenkomst, onverminderd het recht van HOP & GO om schadevergoeding te vorderen op Deelnemer, indien en voor zover de schade de borgsom overtreft.
13.8. Bij overeenkomsten tussen Deelnemer en HOP & GO is Deelnemer gehouden de Huur te voldoen aan HOP & GO, ondanks enige diefstal, zolang de Overeenkomst duurt. Diefstal is in deze niet beperkt tot de delictsomschrijving van art. 310 Sr, maar geldt voor elk wegnemen van het gehuurde door een derde en komt voor rekening van Deelnemer. Bij diefstal is Deelnemer verplicht, op basis van vervanging de nieuwwaarde van het door hem/haar gehuurde aan HOP & GO binnen 48 uur te vergoeden, hetgeen wordt verminderd door een eventuele vergoeding van de verzekeraar aan HOP & GO. Indien ter overbrugging van diefstal andere zaken en/of materialen door HOP & GO aan Deelnemer worden geleverd ter uitvoering van de Overeenkomst, is Deelnemer gehouden de hiermee gepaarde kosten aan HOP & GO separaat te voldoen onverminderd de nieuwwaarde vergoeding die HOP & GO zal ontvangen van Deelnemer.

13.9. De Overeenkomst kan aan het einde worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is Deelnemer verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd, onverminderd het bepaalde in artikel 5.4. en artikel 13.5.
13.10. In aanvulling op artikel 3.1.3. wordt bij Deelnemer de overeengekomen prijs voor de Huur van E-Chopper in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van de Overeenkomst. Het verschuldigde dient door Deelnemer direct bij de Overeenkomst te worden voldaan.

13.11. De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de E-Choppers gelden de algemene verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. E-Choppers mogen geen gebruik maken van auto(snel)wegen, omdat E-choppers wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. HOP & GO kan in geen geval door Deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule. Deelnemer vrijwaart HOP & GO voor eventuele aanspraken ter zake van enige boetes, naheffingen en/of andere (geldelijke) sancties van derden, die aan HOP & GO zouden kunnen worden opgelegd wegens het niet voldoen van Deelnemer aan het in dit artikel genoemde en zal deze boetes, naheffingen en/of andere (geldelijke) sancties voldoen aan deze derden dan wel HOP & GO schadeloos stellen en de aansprakelijkheid op zich nemen. 13.12 Ongevallen en botsingen gepleegd door Deelnemer met de E-Chopper, vallen onder de verantwoordelijkheid van Deelnemer onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden. Deelnemer vrijwaart HOP & GO voor eventuele aanspraken ter zake van enige aansprakelijkheid van derden jegens HOP & GO, en Deelnemer zal de schade voldoen aan deze derden dan wel HOP & GO schadeloos stellen en de aansprakelijkheid op zich nemen, voor zover dit niet gedekt door de WA verzekering.

13.13. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke HOP & GO lijdt indien Deelnemer niet onmiddellijk de E-Chopper naar behoren aflevert na beëindiging van de Activiteit/Huur. Deze schade bedraagt tenminste 30 % van de nieuw waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken en is direct opeisbaar, onverminderd de bevoegdheid van HOP & GO de werkelijk geleden schade te vorderen.
13.14 HOP & GO behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen wegens schending van één van de in dit artikel genoemde bepalingen door Deelnemer.

Artikel 14. Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomst ter levering (Levertijd, Levering, Risico)

14.1. In het geval van een Overeenkomst of het bepaalde in artikel 2.1 op grond waarvan SUP & SURF/ HOP & GO zaken levert dient te leveren aan Deelnemer geldt de in de aanbieding / offerte en/of de overeenkomst overeengekomen leveringstermijn niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook in het geval de genoemde termijn door Deelnemer uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is SUP & SURF/ HOP & GO dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling pas in verzuim.

14.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SUP & SURF/ HOP & GO kan worden toegerekend;
– Deelnemer in één of meer verplichtingen jegens SUP & SURF/ HOP & GO tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– Deelnemer SUP & SURF/ HOP & GO niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de Deelnemer in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
14.3. Deelnemer dient de bij SUP & SURF/ HOP & GO gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie Artikel 17. Garantie). Wanneer deze goederen door Deelnemer worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door SUP & SURF/ HOP & GO opgeslagen, zulks voor rekening en risico van Deelnemer. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Deelnemer. SUP & SURF/ HOP & GO zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SUP & SURF/ HOP & GO op schadevergoeding.

Artikel 15. Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomst ter uitvoering van de Overeenkomst (Reparatie, Onderhoud, Schadetaxatie)

15.1. In het geval van een Overeenkomst of het bepaalde in artikel 2.1. op grond waarvan door SUP & SURF/ HOP & GO reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, kan de Deelnemer voor of bij het verstrekken van de reparatieopdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn is bij benadering, tenzij SUP & SURF/ HOP & GO een vaste prijs en/of termijn overeenkomt. 15.2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

15.3. Indien de Deelnemer binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de goederen niet heeft afgehaald, is SUP & SURF/ HOP & GO gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.
15.4. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de Deelnemer ter beschikking gesteld, indien deze bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de Deelnemer middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van SUP & SURF/ HOP & GO zonder dat Deelnemer op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken. 15.5. Indien SUP & SURF/ HOP & GO een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan Deelnemer 10% provisie van het getaxeerde bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer de Deelnemer aan SUP & SURF/ HOP & GO de schade reparatieopdracht verstrekt komt de doorbelasting van 10% provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen.

15.6. SUP & SURF/ HOP & GO is gerechtigd zonder toestemming van Deelnemer de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij SUP & SURF/ HOP & GO.
15.7. SUP & SURF/ HOP & GO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
15.8. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SUP & SURF/ HOP & GO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SUP & SURF/ HOP & GO worden verstrekt.

Artikel 16. Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomst ter levering en/of reparatie (Voorbehoud van eigendom)

16.1 Zolang Deelnemer aan SUP & SURF/ HOP & GO geen volledige betaling van de door de SUP & SURF/ HOP & GO aan hem geleverde zaken, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van Deelnemer maar het onbetwiste eigendom van de SUP & SURF/ HOP & GO. Levering vindt derhalve plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zaken van vorderingen tot betaling van alle door SUP & SURF/ HOP & GO aan Deelnemer krachtens enige Overeenkomst of het bepaalde in artikel 2.1. geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van Deelnemer in de nakoming van deze overeenkomsten of het bepaalde in artikel 2.1. 16.2 Indien een Deelnemer enige verplichting uit de overeenkomst of het bepaalde in artikel 2.1. met betrekking tot de verkochte zaken en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is SUP & SURF/ HOP & GO zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de zaken of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van SUP & SURF/ HOP & GO zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door SUP & SURF/ HOP & GO geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.
16.3 SUP & SURF/ HOP & GO behoudt zich het recht voor om zaken, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van Deelnemer onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat Deelnemer volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens SUP & SURF/ HOP & GO heeft voldaan.

Artikel 17. Aanvullende Voorwaarden voor Overeenkomst ter levering en/of reparatie (Garantie)

17.1. SUP & SURF/ HOP & GO wordt geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan wanneer de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van een normale handelskwaliteit. Indien sprake is van tweedehands product zal zulks aan Deelnemer worden medegedeeld en verklaart Deelnemer hiermee bekend te zijn en zal het product aan de eisen van een normale handelskwaliteit voor tweedehands producten voldoen.
17.2. Er kan enkel enige garantie worden ingeroepen door Deelnemer wanneer Deelnemer het product op de juiste voorgeschreven wijze gebruikt. Hiervan is in elk geval sprake bij gebruik conform de productinformatie die betrekking heeft op het door SUP & SURF/ HOP & GO geleverde product.

17.3. De garantie strekt zich niet uit tot en / of is niet geldend wanneer:
(a) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
(b) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de producten aan abnormale, niet- voorzienbare omstandigheden dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling van de producten;
(c) Gebreken die voortvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat het product ondergaat;
(d) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
(e) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies welke op uitdrukkelijk verzoek/instructie van wederpartij zijn aangewend of toegepast;
(f) Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van derden betrokken onderdelen;
(g) Deelnemer jegens SUP & SURF/ HOP & GO in verzuim is;
(h) Deelnemer SUP & SURF/ HOP & GO niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken;
(i) Een jaar na de levering is verstreken.
17.3. SUP & SURF/ HOP & GO verleent geen garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van producten welke door Deelnemer aan derden zijn (door)geleverd dan wel van producten welke door Deelnemer zijn bewerkt en vervolgens aan Deelnemer zijn (door)geleverd.